Những người xây dựng Ecopark rất thu hút người mua hiện nay